HELPPI-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT
Säännöt

1. Yleistä
Näitä käyttöehtoja (”Ehdot”) sovelletaan Suomen 4H-liitto ry:n (jäljempänä ”Palveluntuottaja”) Helppi-palvelun käyttöön Helppi-mobiiliapplikaatioissa (”Palvelu”). Helppi on palvelu, jossa digitaalisen sovelluksen kautta asiakas tilaa työpalvelun ja sovelluksen kautta välitetään työtoimeksianto 4H-nuorille. Palveluun saattaa sisältyä toimintoja tai ominaisuuksia, joiden käyttöön sovelletaan näiden Ehtojen lisäksi Palvelussa erikseen ilmoitettuja sääntöjä ja ohjeita, joita käyttäjä on velvollinen näiden Ehtojen lisäksi noudattamaan. Palvelun käyttäminen on käyttäjälle maksutonta, mukaan lukien tuotteiden ja/tai palveluiden kokeileminen, ellei toisin etukäteen ilmoiteta.

2. Käyttöoikeus ja rekisteröityminen käyttäjäksi
Käyttäjäksi voi rekisteröityä soveltuvan lain mukaan täysi-ikäinen yksityishenkilö (kuitenkin vähintään 13-vuotias). Rekisteröitymällä käyttäjäksi, lataamalla Palvelun mobiiliapplikaation tai muutoin käyttämällä Palvelua henkilö hyväksyy nämä Ehdot, niihin liittyvän tietosuojaselosteen osoitteessa https://www.4h.fi/ ja sitoutuu noudattamaan niitä. Näiden Ehtojen hyväksymistä vastaan Palveluntuottaja antaa käyttäjälle näissä Ehdoissa tarkemmin rajoitetun käyttöoikeuden käyttää Palvelua ja siihen liittyviä mobiiliapplikaatioita. Käyttäjän tulee antaa itsestään rekisteröinnin yhteydessä pyydetyt tiedot totuudenmukaisesti ja oikeina. käyttäjän tulee päivittämällä profiilinsa ilmoittaa tietojen muuttumisesta Palveluntuottajalle. Profiilissa kysyttäviä tietoja (esim. sukupuoli, syntymäaika) käytetään kampanjoiden kohdentamiseen ja osoitetietoja tarvitaan kampanjapakettien lähettämiseen.
Palveluun rekisteröitymisestä ei makseta käyttäjälle palkkaa. Rekisteröityminen ei luo työsuhdetta tai muuta edustussuhdetta Palveluntuottajan ja käyttäjän eikä Palveluntuottajan asiakkaiden (jäljempänä ”asiakas”) ja käyttäjän välille. Palvelun käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää näiden Ehtojen mukaisia oikeuksia tai velvollisuuksia kolmannelle ilman Palveluntuottajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Palveluntuottajalla on oikeus ilman eri suostumusta siirtää oikeutensa ja velvollisuutensa tai niiden osan kolmannelle osapuolelle yritys- tai liiketoimintakaupan tai muun vastaavan liiketoiminnallisen järjestelyn yhteydessä sekä ulkoistushankkeen yhteydessä vastaanottavalle yhtiölle ilmoittamalla siirrosta Palvelussa.

3. Käyttäjän oikeudet ja velvoitteet
Käyttäjä sitoutuu Palvelua käyttäessään noudattamaan kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä, näitä Ehtoja ja mahdollisia muita Palvelussa ilmoitettuja erityisiä sääntöjä ja ohjeita. Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä palvelua lain tai hyvien tapojen vastaisiin toimenpiteisiin. käyttäjä vastaa siitä, etteivät hänen käyttämänsä laitteet tai ohjelmistot aiheuta haittaa Palveluntuottajalle, Palvelulle tai muille Palvelun käyttäjille. Käyttäjä saa rekisteröidyttyään henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Käyttäjä on velvollinen pitämään tunnukset salaisina ja vastaa itse tunnuksillaan tapahtuvasta Palvelun käyttämisestä ja mahdollisista väärinkäytöksistä. Jos käyttäjä epäilee tunnuksiensa joutuneen vääriin käsiin, käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan siitä välittömästi Palveluntuottajalle. Käyttäjällä on oikeus milloin tahansa halutessaan irtisanoutua Palvelusta ilmoittamalla siitä ylläpidolle kirjallisesti.

4. Oikeudet Palvelun sisältämään materiaaliin
Palvelun sisältämä materiaali on suojattu tekijänoikeuksilla, tavaramerkeillä tai muilla immateriaalioikeuksilla sekä Suomessa että ulkomailla. Helppi-palvelu on rekisteröity tavaramerkki, jota ei saa käyttää ilman Palveluntuottajan nimenomaista kirjallista lupaa. Kaikki oikeudet (mukaan lukien, omistusoikeudet, tekijänoikeudet, tavaramerkkioikeudet, mallioikeudet ja muut immateriaalioikeudet), Palveluun ja sen sisältämään materiaaliin kuuluvat Palveluntuottajalle, lisenssinantajille ja/tai yhteistyökumppaneille eikä materiaalista saa valmistaa kappaleita eikä saa käyttää eikä levittää tai muutoin saattaa yleisön saataviin ilman Palveluntuottajan tai muun oikeudenhaltijan nimenomaista kirjallista lupaa. Kaikki oikeudet pidätetään. Palvelun myyminen tai välittäminen eteenpäin kolmannelle osapuolelle ilman sopimusta Palveluntuottajan kanssa on ehdottomasti kiellettyä. Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Palveluntuottajalle kaikki kulut ja vahingot, jotka aiheutuvat Palveluntuottajaa tai sen työntekijää vastaan esitetyistä vaatimuksista, jos nämä vaatimukset johtuvat käyttäjän käyttöehtojen vastaisesta Palvelun käytöstä tai käyttäjän kolmannen osapuolen oikeuksien loukkaamisesta.

5. Palveluntuottajan oikeudet ja velvoitteet
Palveluntuottajalla on oikeus milloin tahansa keskeyttää tai lopettaa Palvelun tarjoaminen taikka muuttaa Palvelua harkintansa mukaan ilman etukäteistä ilmoitusta. Palveluntuottajalla on oikeus irtisanoa käyttäjä Palvelusta milloin tahansa ilman etukäteistä ilmoitusta. Mikäli rekisteröitynyt käyttäjä ei kirjaudu Palveluun 18 kuukauden aikana, Palveluntuottajalla on oikeus poistaa käyttäjä ja kaikki käyttäjää koskevat tiedot mukaan lukien saavutetut edut ja palkinnot Palvelusta. Palveluntuottaja pyrkii jatkuvasti kehittämään Palvelua ja pidättää oikeuden milloin tahansa tehdä muutoksia Palveluun.

6. Kolmansien osapuolten palvelut ja materiaali
Palvelu voi sisältää linkkejä internetsivustoille ja palveluihin, joita hallitsevat kolmannet osapuolet, sekä sisältää kolmansien osapuolten toimittamaa ja/tai omistamaa materiaalia. Palvelu voi myös mahdollistaa materiaalin lähettämisen kolmansien osapuolten palveluihin. Kolmansien osapuolten ylläpitämien internetsivustojen, palveluiden ja/tai sisällön käyttöön sovelletaan erillisiä kyseisten palveluntarjoajien käyttö-, lisenssi- ja muita ehtoja, jotka ovat saatavilla kyseisistä palveluista. Palveluntuottaja ei voi vaikuttaa kyseisten palveluiden käyttö- tai muihin ehtoihin, eikä siten vastaa käyttäjille näiden palveluiden käytöstä tai näiden palveluiden käyttöehtojen noudattamisesta tai toteuttamisesta. Mikäli käyttäjällä on ongelmia tai kysymyksiä kolmansien osapuolten tarjoamiin palveluihin liittyen, pyydämme käyttäjää ystävällisesti olemaan ensisijaisesti yhteydessä suoraan kyseiseen palveluntarjoajaan. Näitä Ehtoja sovelletaan (ensisijaisesti, mikäli ei erikseen kielletty) muiden mahdollisten ohjelmisto- tai laitelisenssiehtojen lisäksi, jotka käyttäjän on hyväksyttävä voidakseen käyttää Palvelua. Tällainen on esimerkiksi käyttäjän käyttämän laitteen käyttöjärjestelmän tai mobiiliapplikaatiokaupan käyttäjälisenssi.

7. Tietosuoja ja tietoturva
Palveluntuottaja käsittelee käyttäjien henkilötietoja Helppi-rekisterissä henkilötietolainsäädännön sallimin ja velvoittavin tavoin, Palveluntuottajan rekisteriselosteen mukaisesti. Palveluntuottaja vastaa riittävien keinojen varmistamisesta, jotta Palvelun ja käyttäjien henkilötietojen sekä muiden tietojen tietoturva olisi riittävällä tasolla, ja jotta käyttäjien henkilötietojen sekä muiden tietojen riittävästä oikeellisuudesta voidaan varmistua. Palveluntuottaja käyttää lukuisia tekniikoita varmistaakseen tietoturvan riittävyyden, ja kaikki Palveluntuottajan Palvelun tuottamiseen käyttämät tietojärjestelmät on suunniteltu mahdollistamaan käyttäjien yksityisyys. Oletusarvoisesti mikään Palveluun tallennettu tieto ei ole ulkopuolisten yleisesti saatavilla. Mikään internetiin liitetty järjestelmä ei kuitenkaan ole absoluuttisen tietoturvallinen. Palvelun käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Palvelun käyttäjä vastaa myös Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta ja siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Palveluntuottajalle tai kolmansille. Palveluntuottaja ei oletusarvoisesti luovuta mitään henkilötietoja kolmansille tahoille. Tietoja
voidaan kuitenkin luovuttaa kolmansille osapuolille palvelun toteuttamiseksi, sekä käyttäjän pyynnöstä tai luvalla. Palveluntuottaja voi luovuttaa kolmansille osapuolille käyttäjiä koskevia anonymisoituja tietoja, joista yksittäinen käyttäjä ei ole tunnistettavissa.

8. Käyttäjän tuottama sisältö Palveluun
Käyttäjä voi Palvelussa muun muassa osallistua keskustelufoorumilla käytävään keskusteluun, laatia raportteja, ladata Palveluun itseensä liittyviä valokuvia tai videoita taikka tuottaa muuta aineistoa tai materiaalia Palveluun (jäljempänä ”Sisältö”). Kaikki käyttäjän Palveluun tuottama Sisältö voi näkyä Palvelussa julkisesti, ellei erikseen ole toisin ilmoitettu. Asiakkaalla on myös oikeus hyödyntää käyttäjän Palveluun tuottamaa Sisältöä muun muassa omassa markkinoinnissaan. käyttäjän ei tule tuottaa Palveluun mitään liikesalaisuuksia sisältävää tai muuta salassa pidettävää Sisältöä. Käyttäjä myöntää Palveluntuottajalle oikeuden editoida, valmistaa kappaleita ja julkaista tai saattaa muutoin yleisön saataville sekä hyödyntää markkinointiin tai muutoin kaupallisessa tarkoituksessa, muuttamattomana tai muutettuna, kaiken Sisällön, jonka käyttäjä tuottaa Palveluun. Sanottu oikeus on ajallisesti, maantieteellisesti ja teknisesti rajoittamaton. Palveluntuottajalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta käyttää sanottuja oikeuksiaan. Käyttäjä sitoutuu olemaan tuottamatta Palveluun lain tai hyvän tavan vastaista taikka muuten sopimatonta, loukkaavaa tai herjaavaa Sisältöä. käyttäjä sitoutuu myös olemaan tuottamatta Palveluun Sisältöä, joka loukkaa kolmansien osapuolien oikeuksia, kuten tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia. Jos käyttäjä toimittaa Palveluun kuvia tai videoita, käyttäjä on velvollinen huolehtimaan siitä, että kuvissa tai videoissa näkyvät henkilöt ovat antaneet suostumuksensa kuvien tai videoiden sanottuun käyttöön. Mikäli kuvaaja on kolmas taho, tulee käyttäjän saada myös kuvaajalta suostumus. Käyttäjä sitoutuu lisäksi olemaan tuottamatta Palveluun Sisältöä omassa kaupallisessa tarkoituksessaan. Käyttäjä vastaa Palveluun tuottamastaan Sisällöstä ja erityisesti siitä, ettei Sisältö loukkaa kolmansien oikeuksia. Palveluntuottajalla on oikeus olla julkaisematta tai poistaa Palvelusta näiden Ehtojen vastainen tai muutoin lainvastainen Sisältö. Palveluntuottajalla voi käyttäjän lisätessä näiden Ehtojen vastaista Sisältöä Palveluun olla myös oikeus luovuttaa käyttäjän henkilötiedot lain mukaan toimivaltaiselle viranomaiselle. käyttäjä sitoutuu korvaamaan mahdolliset vahingot, jotka Palveluntuottajalle tai kolmannelle aiheutuvat käyttäjän näiden Ehtojen vastaisesta Sisällön tuottamisesta Palveluun.

9. Takuu ja vastuunrajoitus
Palveluntuottaja pyrkii varmistamaan Palvelun virheettömän toiminnan, mutta ei takaa Palvelun virheettömyyttä, soveltuvuutta tiettyyn tarkoitukseen eikä keskeytyksetöntä ja jatkuvaa toimintaa. Palveluntuottaja ei vastaa Verkkopalveluissa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista Palveluun sisältyvien tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista, ellei pakottavasta lainsäädännöstä tai palvelukohtaisista ehdoista muuta johdu. Palveluntuottaja ei vastaa asiakkaiden toiminnasta, eivätkä Palvelun kautta tuotteitaan, palveluitaan tai aineistoaan esittelevät asiakkaat toimi palveluntuottajan lukuun. Kukin asiakas vastaa omasta markkinoinnistaan ja aineistostaan. Kaikki Palvelussa esiintyvät tiedot on tarkoitettu ainoastaan informatiivisiin tarkoituksiin, eikä tällaisia tietoja tule käsittää lääketieteellisenä, juridisena, kaupallisena, sijoitus- tms. neuvontana. Palveluntuottaja ei vastaa Palvelussa esitettyjen tietojen tai materiaalin soveltuvuudesta käyttäjien tai muiden henkilöiden tarpeisiin eikä niiden tai käyttäjien suositusten perusteella tehdyistä toimista, kuten osto-, myynti-, investointi- tai muista päätöksistä tai toimista mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Palveluntuottaja ei vastaa asiakkaan tuotteista tai palveluista, joita käyttäjä voi Palvelun välityksellä saada kokeiltavakseen, eikä mahdollisista vahingoista, joita kokeilemisesta voi aiheutua. Palveluntuottaja ei korvaa Palvelun käyttämisestä aiheutuneita välillisiä vahinkoja tai vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet Palveluntuottajaa tai asiakasta koskevasta ylivoimaisesta esteestä. Välittömien vahinkojen osalta korvauksen yläraja on 100 euroa, ellei soveltuvasta lainsäädännöstä muuta johdu. Palveluntuottaja vastaa Palveluun liittyvistä takuuasioista yksin, mutta mikäli Palvelu rikkoo lakiin perustuvaa tai Palveluntuottajan yksiselitteisesti antamaa takuuta, voi käyttäjällä olla lisäksi oikeus mobiiliapplikaatiokaupan ylläpitäjän tarjoamaan hyvitykseen kyseisen applikaatiokaupan käyttö- ja takuuehtojen mukaisesti.

10. Muuta
Tietyillä kolmansilla osapuolilla (kuten mobiiliapplikaatiokauppojen palveluntarjoajat, esim. Apple) on oikeus itsenäisesti valvoa näiden Ehtojen toteutumista. käyttäjä tiedostaa ja hyväksyy, että Palvelun tarjoaa ja Palvelua ylläpitää Palveluntuottaja yksin, eivätkä mobiiliapplikaation lataamiseen käytettävien sovelluskauppojen ylläpitäjät vastaa mobiiliapplikaatioiden sisällöstä, toiminnasta, ylläpidosta tai päivittämisestä. Sopimus Käyttäjän ja Palveluntuottajan välillä voidaan päättää välittömin vaikutuksin, mikäli toinen osapuoli rikkoo sopimusta olennaisella tavalla. Sopimuksen päättymisestä huolimatta jäävät näissä Ehdoissa tarkoitetut omistus- ja tekijänoikeutta, vastuuta viestinnässä sekä vastuunrajoitusta koskevat säännökset voimaan niin kauan kuin niillä on merkitystä. Palveluntuottaja voi ilman eri ilmoitusta muuttaa näitä Ehtoja. Palveluntuottaja informoi Palvelun käyttäjiä näiden Ehtojen muutoksista Palvelun yhteydessä. Palvelun käyttäjä hyväksyy muutokset itseään sitoviksi jatkamalla Palvelun käyttöä tai nimenomaisella hyväksymistoimella. Käyttäjän tulee lopettaa Palvelun käyttö, mikäli hän ei hyväksy muuttuneita Ehtoja. Koska Palveluntuottaja voi aika ajoin tehdä muutoksia Ehtoihin, tulee Palvelun käyttäjien säännöllisesti tutustua näihin Ehtoihin muutosten havaitsemiseksi. Palveluun, näihin Ehtoihin ja muihin Palveluun liittyviin sääntöihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Näihin Ehtoihin perustuvat tai näiden ehtojen tarkoittamiin palveluihin, palvelukohtaisiin ehtoihin, tietosuojaselosteeseen sekä palvelusta mahdollisesti tehtyyn muuhun sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riidat ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa, mikäli osapuolet eivät pääse erimielisyydestä sovinnolliseen ratkaisuun, ja ellei pakottavasta kuluttajan hyväksi sovellettavasta lainsäädännöstä muuta seuraa. Kuluttaja-asiakkaalla on myös oikeus pyytää riitaan Kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusta. Tärkeää tietoa! Apple tai kukaan muu mobiiliapplikaatioiden latauksia tarjoava taho eivät sponsoroi tai ole millään tapaa vastuussa mahdollisista kilpailuista, palvelun ylläpidosta ja päivittämisestä.

11. Yhteystiedot
Kaikki Palvelua koskevat tiedustelut tulee tehdä ensisijaisesti seuraavia yhteystietoja käyttäen:

Suomen 4H-liitto ry, Y-tunnus: 0202342-5
Yhteyshenkilö: Anu Parviainen
E-mail: anu.parviainen@4h.fi